• ویژه


  قیمت : 977000 تومان


  50 کاربر - برای استفاده یک ماه

  • همه امکانات CRM نهفته
  • عضو دفترچه تلفن به صورت نامحدود
  • معامله نامحدود
 • استارت آپ


  قیمت : 477000 تومان


  5 کاربر - برای استفاده یک سال

  • همه امکانات CRM نهفته
  • 250 عضو دفترچه تلفن
  • معامله نامحدود
  • 24000 اعتبار اولیه پیامک
 • کسب و کار های بزرگ


  قیمت : 477000 تومان


  20 کاربر - برای استفاده یک ماه

  • همه امکانات CRM نهفته
  • عضو دفترچه تلفن به صورت نامحدود
  • معامله نامحدود
  • 24000 اعتبار اولیه پیامک
 • کسب و کار های متوسط


  قیمت : 277000 تومان


  15 کاربر - برای استفاده یک ماه

  • همه امکانات CRM نهفته
  • عضو دفترچه تلفن به صورت نامحدود
  • معامله نامحدود
  • 14000 اعتبار اولیه پیامک
 • کسب و کار های کوچک


  قیمت : 177000 تومان


  5 کاربر - برای استفاده یک ماه

  • همه امکانات CRM نهفته
  • عضو دفترچه تلفن به صورت نامحدود
  • معامله نامحدود
  • 9000 اعتبار اولیه پیامک
 • کسب و کار های شخصی


  قیمت : 77000 تومان


  1 کاربر - برای استفاده یک ماه

  • همه امکانات CRM نهفته
  • عضو دفترچه تلفن به صورت نامحدود
  • معامله نامحدود
  • 4000 اعتبار اولیه پیامک

جدول مقایسه

پلن تعداد کاربر تعداد اعضای دفترچه تلفن یک ماهه سه ماهه (4% تخفیف) شش ماهه (9% تخفیف) یک ساله (20% تخفیف)
شخصی 1 نامحدود 77,000 219,000 420,000 732,000
استارت آپ 5 250 - - - 477,000
کوچک 5 نامحدود 177,000 510,000 960,000 1,680,000
متوسط 15 نامحدود 277,000 795,000 1,512,000 2,652,000
بزرگ 30 نامحدود 477,000 1,371,000 2,604,000 4,572,000
ویژه 50 نامحدود 977,000 2,811,000 5,334,000 9,372,000